banner 1
banner 2
banner 3
banner 4

Một số trường đào tạo liên thông, cao đẳng, đại học ngành xây dựng tại tp.hcm

Nhóm ngành XÂY DỰNG tại khu vực TP. Hồ Chí Minh

Dưới đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh có đào tạo các ngành thuộc nhóm ngành Xây dựng

lien thong nganh xay dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Tên trường
Tên ngành
- Xây dựng (XD Dân dụng và Công nghiệp; XD Cầu đường; Cảng và Công trình biển; XD Công trình thuỷ - Cấp thoát nước)
- Vật liệu và cấu kiện xây dựng
- Kĩ thuật công trình xây dựng
- Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
- Kĩ thuật công trình xây dựng
- Xây dựng công trình thủy
- Xây dựng cầu đường
- Xây dựng đường sắt - metro
- Kỹ thuật xây dựng
- Kỹ thuật hạ tầng đô thị
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
- Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
- Kĩ thuật công trình xây dựng
- Kĩ thuật công trình xây dựng
- Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
- Kĩ thuật công trình xây dựng
- Kĩ thuật xây dựng công trình giao thông
- Kĩ thuật công trình xây dựng


TRƯỜNG CAO ĐẲNG
Tên trường
Tên ngành
- Công nghệ kĩ thuật xây dựng
-  Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp)
- Quản lý xây dựng
- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
- Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cấp thoát nước)
- Công nghệ kĩ thuật giao thông (xây dựng cầu đường)
- Vật liệu và cấu kiện xây dựng
- Quản lí xây dựng (kinh tế xây dựng)
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng
- Công nghệ kỹ thuật xây dựng
- Công nghệ kĩ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp)